Poplatky za komunální odpad a psy v roce 2024 a v letech následujících

Splatnost poplatku je vždy k 30. 06. příslušného kalendářního roku, formou převodu prostředků na účet Obce Orlické Podhůří vedeného u KB v Ústí nad Orlicí číslo 8721611/0100, nebo v hotovosti v kanceláři obce u účetní každou středu od 8,00 hod. do 17,00 hod., jiné dny po telefonické dohodě.

Poplatek za komunální odpad:

Poplatníkem poplatku za odpad je:

-          fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt

-          všichni cizinci, kteří mají pobyt v obci delší jak 3 měsíce

-          všichni vlastníci nemovitostí (byt, rodinný dům, stavba určená k rekreaci), kde není nikdo přihlášený k pobytu.

Sazba poplatku za komunální odpad za kalendářní rok činí

-          za 1 osobu     700 Kč

-          za objekt        700 Kč

Osvobození a úlevy

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

-  se v příslušném kalendářním roce narodila,

-  se v příslušném kalendářním roce v obci dlouhodobě, nejméně však 6 měsíců po sobě jdoucích nezdržuje

-  je starší 75 let.

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:

-  je držitelem průkazu ZTP/P a to ve výši 350 Kč,

-  využívá přechodné ubytování žáků a studentů (internát, koleje – je nutné doložit potvrzení), a to ve výši 350 Kč.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Poplatek za psa

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 3 měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího 3 měsíců. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí

-  za jednoho psa                                                                   100 Kč,

-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele        150 Kč,

-  za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let                   50 Kč,

-  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let      100 Kč.

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Od poplatku se dále osvobozují psi, kteří patří obci a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, napíší počet osob, popř. počet psů do správy pro příjemce na bankovní výpis.

Variabilní symboly pro jednotlivé části obce:

Říčky                           VS: 1+ číslo popisné    (např. č. p. 10 = VS 110)

Rviště                          VS: 2+ číslo popisné    (např. č. p. 10 = VS 210)

Dobrá Voda                VS: 3+ číslo popisné   (např. č. p. 10 = VS 310)

Rozsocha                    VS: 4+ číslo popisné   (např. č. p. 10 = VS 410)

Perná                           VS: 5+ číslo popisné   (např. č. p. 10 = VS 510)

Kaliště                          VS: 6+ číslo popisné   (např. č. p. 10 = VS 610)

Klopoty-k.ú. Říčky       VS: 7+ číslo evidenční (např. č. p. 10 = VS 710)

Klopoty-k.ú. D.Voda    VS: 8+ číslo evidenční (např. č. p. 10 = VS 810)

V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

V případě neuhrazení poplatků do 30. 06. příslušného kalendářního roku bude zaslána pouze jedna upomínka a potom bude přistoupeno k vymáhání dle platných zákonů, včetně navýšení poplatků a nákladů na exekuční příkaz.  

Dalšími poplatky jsou poplatek za užívání veřejného prostranství a poplatek z pobytu. Znění vyhlášek naleznete na stránkách https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/59qa46f.

Prosíme občany, aby úhrady v rámci možností, prováděli převodem na účet obce číslo: 8721611/0100.

 

                                                                                                              Iva Peterková, účetní obce