Myslivecký spolek Orlické Podhůří

Česká myslivost prošla během historické doby vývojem od prostého lovu na dnešní úroveň zaměřenou na chov a ochranu druhů zvěře volně žijící v přírodě a ochranu přírody obecně. K této hlavní činnosti neoddělitelně patří výchova, propagace a spolupráce s obcemi a jinými spolky v místě.

Myslivecký spolek (dříve Myslivecké sdružení) Orlické Podhůří sdružuje myslivce z obce a okolí k výkonu práva myslivosti v pronajaté stejnojmenné honitbě o výměře 1200 ha, jejímž držitelem je Honební společenstvo Orlické Podhůří. Honitba je bohatá na zvěř spárkatou, zejména srnčí, černou, kvalitní je populace zvěře mufloní. Stavy drobné zvěře, zajíc, bažant, koroptev, se bohužel nedaří přes veškerou snahu zvyšovat. Jen malá část spárkaté zvěře, nevhodné k chovu, je určena k odlovu. Snahou myslivců je snižování stavů černé zvěře, v dnešních podmínkách značně rozšířené a působící škody v zemědělství a lesnictví. Přemnožení divokých prasat je problémem celé střední Evropy.

Stanovy Honebního společenstva Orlické Podhůří jsou ke stažení zde.

Složení honebního výboru Honebního společenstva Orlické Podhůří naleznete zde.

Myslivecký kroužek

Výchovná práce s dětmi má v Mysliveckém spolku letitou tradici. Myslivecký kroužek pracující v 80. letech se zaměřoval na základní znalosti a činnosti dětí v ochraně přírody a zvěře nejen v kroužku samém, ale i u dětí z místní školy. K zásadnímu posunu v kvalitě práce kroužku došlo s nástupem nové paní ředitelky ZŠ a MŠ, která aktivně posílila zájem dětí o přírodu. Od roku 2009 kroužek navštěvuje více dětí, díky možnosti využít prostory i vybavení školy je činnosti kroužku pestřejší a zajímavější. Vybrané děti se pravidelně účastní soutěže O zlatou srnčí trofej, kterou pořádá Českomoravská myslivecká jednota. Okresní kolo této soutěže se v květnu 2015 konalo v Říčkách.

 

mysliveck-krouek-historicke
myslkrouek-hist
mysl-krouek-2012
srn-trofej-2015
P1000001
P1000038
P1000056

Mufloni

Tradičním druhem zvěře v naší oblasti je muflon. Jeho chov byl zaveden již v roce 1963, kdy byl po aklimatizaci vysazen první kmen mufloní zvěře do volné přírody. V 70. a hlavně 80. letech zvěř působila výrazné škody na smrkových porostech a proto je v posledních letech počet muflonů silně redukován. Snahou myslivců je odchovat kvalitní trofejovou zvěř nejen odlovem k chovu nevhodných kusů, ale i zařazením do chovu geneticky kvalitních jedinců z jiných chovných oblastí. K jejich aklimatizaci slouží obůrka pro mufloní zvěř v Říčkách, z níž jsou posléze vypuštěni do volné přírody.

muflon-1-
muflon-2
muflono-v-zim

Spolkový život

I Myslivecký spolek Orlické Podhůří žije svým spolkových životem. Mimo již uvedenou práci mysliveckého kroužku je třeba uvést i jiné aktivity. Tradiční je myslivecká družba s Pol‘ovnickým združením Dubina Poprad. Od 70. let, i přes veškeré společenské změny přátelství stále trvá, i když už došlo na obou stranách ke generační výměně myslivců. Každoročně probíhají vzájemné návštěvy členů, v době společného státu i k výměně kvalitní mufloní zvěře. Dobrou prezentací činnosti byla v r. 2011 výstava fotografií z přírody, ze spolkové činnosti a zajímavých loveckých trofejí, spojená s kulturním vystoupením souboru ZŠ a soutěží pro děti v poznávání přírodnin. Již tradicí a návštěvníky oblíbeným se stal Myslivecký bál, pořádaný každoročně pro pozvané zájemce. Součástí je vždy výborná myslivecká kuchyně a bohatá tombola.

druba-hist2
druba-hist1
pasovn-2008
vstava-podzim-2
vstava-podzim
mysliveck-ples-2010