Základní škola se nachází v Říčkách, je neúplná malotřídní škola s 1. -5. ročníkem a se školní družinou.

Budova školy se nachází u hlavní komunikace v blízkosti parku. Ke škole patří i malá školní zahrada. V blízkosti školy je sportovní hřiště a svah pro zimní sporty. Velkou výhodou naší školy je okolní příroda, které zaujímá rozsáhlou a geograficky členitou oblast, jíž protéká i řeka Tichá Orlice.

V budově školy jsou tři třídy. V jedné třídě probíhá po skončení výuky činnost školní družiny, druhá třída slouží i jako jídelna, třetí třída – ateliér slouží k výuce při dělení ročníků a jako prostor k mimoškolním aktivitám. K výuce využívá škola i venkovní učebnu.

Obědy do základní školy dovážíme z naší školní kuchyně, která se nachází v mateřské škole.

zs 1 zs 2

Co nabízíme:

-      rodinné prostředí, přátelskou atmosféru, sounáležitost, vzájemný respekt

-      individuální přístup ke každému dítěti

-      věkově smíšené skupiny, starší pomáhají mladším

-      vedeme žáky k dodržování společně stanovených pravidel (třídní pravidla, školní řád)

-      tvořivé vyučování, tematická výuka, čtenářské dílny…

-      výuku anglického jazyka již od 1.ročníku

-      vedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií

-      vzhledem k výhodnému umístění školy směřujeme výuku do jejího blízkého okolí

-      užší kontakt s rodinou

 

Úzce spolupracujeme s:

-      naší mateřskou školou (besídky, výlety, akce pro veřejnost, návštěvy apod.)

-      Sborem pro občanské záležitosti v Orlickém Podhůří

-      zřizovatelem (exkurze, beseda, úklid prostranství apod.)

-      ekocentry v okolí (Oucmanice, Česká Třebová)

-      knihovnami v Ústí nad Orlicí, České Třebové, Orlickém Podhůří

-      DDM v Ústí nad Orlicí (mimoškolní aktivity)

-      místní organizací Sbor dobrovolných hasičů Orlické Podhůří – Říčky (soutěže, besedy)

-      Mysliveckým sdružením Orlické Podhůří – Říčky (soutěže, besedy)

-      Českým červeným křížem (DVPP)

-      Policií ČR (besedy dle aktuální nabídky)

-      ZŠ Komenského, Ústí nad Orlicí, kam převážně žáci přechází od nás na 2. stupeň ZŠ

-      pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí

-      občanským sdružením Červenka, Česká Třebová