1. Oficiální název:

Obec Orlické Podhůří

Dobrá Voda
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení obce Orlické Podhůří je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obec Orlické Podhůří je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správa jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce Orlické Podhůří  zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

Viz organizační struktura.

4. Kontaktní spojení:

Sídlo: Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří
Telefon: 465 588 119
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: 59qa46f
www: www.orlickepodhuri.cz
Úřední hodiny:  
Pondělí 08:00 - 15:00
Středa

08:00 - 17:00

5. Bankovní spojení:

Případné platby můžete poukázat na č.ú.: 8721611/0100

Účet pro platby správních poplatků, místních poplatků, pronájmů pozemků a nemovitostí a ostatních plateb na účet obce. Pro tyto platby je nutno uvést správný variabilní symbol, který poplatníkům sdělí účetní obecního úřadu.

6. IČ: 00279293

7. Rozpočet:

Viz  Dokumenty - rozpočet.

8. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Písemná žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena obci, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

9. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost či stížnost, podnět, návrh nebo jiné podání lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Podání učiněná osobně přijímá podatelna v sídle obecního úřadu, na adrese Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří.

10. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

Opravné prostředky se podávají v sídle obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.

11. Tiskopisy:
Viz dokumenty 
- ostatní dokumenty. Zde na tomto odkazu naleznete seznam tiskopisů, které je možno stáhnout.

12. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací:

Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné na - Portál GOV.

13. Nejdůležitější právní předpisy:

Mezi nejdůležitější právní předpisy podle nichž obec jedná a rozhoduje patří zejména:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu.

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,00 Kč
zhotovení černobílé jednostranné fotokopie nebo výtisku z tiskárny (formát A4) 1 Kč
zhotovení černobílé oboustranné fotokopie nebo výtisku z tiskárny (formát A4) 2 Kč
zhotovení barevné jednostranné fotokopie nebo výtisku z tiskárny (formát A4) 3 Kč
zhotovení barevné oboustranné fotokopie nebo výtisku z tiskárny (formát A4) 6 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

15. Seznam poskytnutých informací

  Dokument Datum vložení
   Žádost o poskytnutí informací ze dne 24.1.2022  31.ledna 2022
  Žádost o posyktnutí informací ze dne 6.1.2022 10.ledna 2022
  Žádost o posyktnutí informací ze dne 4.5.2021 11.května 2021
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 18.03.2020 18. března 2020
  Žádost o poskytnuti informací ze dne 19.08.2019 28. srpna 2019
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 08.07.2019 08.července 2019
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 12.02.2019 12. února 2019
  Žádost o poskytnutí informací zde dne 27.11.2018 27. listopadu 2018
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 01.11.2017 1. listopadu 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 08. 2017 21. srpna 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 07. 2017 24. července 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 07.2017 10. července 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 06. 2017 26. června 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 03. 2017 27. březen 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 02. 2017 27. února 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 02. 2017 22. února 2017

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

17. Seznam organizací a organizačních složek obce:

Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří
Kultura

Obecní knihovna ve Rvišti

Organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů

18. Prohlášení o přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb.:

Prohlášení o přístupnosti

19. Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik