Územní plán včetně Změny č. 1 a úplného znění je uložen na stavebním úřadu Městského úřadu Ústí nad Orlicí, na Obecním úřadu v Orlickém Podhůří a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení územního plánování. 

Úplné znění Územního plánu Orlické Podhůří po vydání změny č. 1 

Toto vyhotovení územního plánu zahrnuje úplné znění k 31.12.2020. 

Textová část

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Technická infrastruktura

Výkres základního členění území