Z důvodu vývoje epidemiologické situace a omezeného prostoru v Prádelce se veřejné projednání Strategického plánu rozvoje obce Orlické Podhůří uskuteční ve čtvrtek 24.9. od 17 hodin ve Rvišti na hřišti. Přijďte diskutovat o budoucnosti obce!

Milí občané,

obec Orlické Podhůří zpracovává v současné době Strategický plán rozvoje obce. Cílem dokumentu je konkretizovat priority v daných oblastech a navrhnout konkrétní činnosti na následující roky. Jednoduše řečeno nás zajímá, co Vás trápí, co chcete změnit nebo naopak co se Vám v obci líbí a co byste chtěli dále rozvíjet. Jedná se o dokument zaměřený na období dalších 10 let.

Obracím se na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Zvláště prosím věnujte pozornost volnému komentáři, kde můžete napsat konkrétní nápady a postřehy.

Vyplněné tištěné dotazníky (jsou distribuovány do schránek) je možno odevzdat na obecním úřadě nebo v prodejnách v Říčkách a ve Rvišti nebo je možné vyplnit dotazník elektronicky na tomto odkaze

https://www.survio.com/survey/d/X2W1R1V4C1X1P1M9H

Zároveň Vás prosím o vyplnění pocitové mapy obce na této stránce:

https://wegas.cz/portal/#/public?name=obec_orlicke_podhuri&conf=publictheme&id=w00e0092f8d9c4d03bc40d0bbcfa87311

Kdo nevyužíváte internet, budete se moci k papírové mapě vyjádřit na veřejných setkáních. 

Sběr odpovědí k dotazníkům i pocitovým mapám bude probíhat do 13. 9. 2020.

 

Vyhodnocení dotazníků proběhne na veřejném projednání, které se uskuteční ve středu 23. 9. 2020 v KD Říčky a ve čtvrtek 24.9. 2020 v Prádelce ve Rvišti, vždy od 17 hodin. Zde výsledky dotazníku společně probereme a více rozpracujeme konkrétní nápady. Všichni jste srdečně zváni! 

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost naší obce!

 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizujepostupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem osobám se súčinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a)ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např.hotelový pokoj); vpřípadě budov škol aškolských zařízení podle zákona č.561/2004 Sb., opředškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, abudov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách aozměně a doplnění dalších zákonů (zákon ovysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze naspolečné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),

b)vprostředcích veřejné dopravy.

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

a)děti do dvou let věku,

b)děti a pedagogické pracovníky v mateřské školea děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,

c)osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků sdenní výukou při vzdělávání vučebně,

d)internáty a domovy mládeže, jde-li o zaměstnance nebo ubytované děti, žáky nebo studenty,

e)školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené přinich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,

f)školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,

g)žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,

h)zaměstnanci a děti vzařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

i)osoby sporuchou intelektu,sporuchou autistického spektra, akognitivní poruchou nebo sezávažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

j)pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, a je-li to potřebné proposkytování zdravotních služeb,

k)zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné proposkytování zdravotních služeb,

l)uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy proosoby sezdravotním postižením, domovy pro seniory adomovy se zvláštním režimem, av zařízeních poskytujícíchodlehčovací sociální služby vpobytové formě,

m)další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení avzařízeních sociálních služeb,

n)zaměstnance a osoby vobdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba vevzdálenosti nejméně 2metry od jiné osoby,

o)osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou vpřímém kontaktu scestujícím přijeho odbavení,

p)soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky adalší osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to vmístě a době soudního řízení,

q)osoby při provádění autorského díla (např.divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášejícía osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

r)moderátory, redaktory a další osoby vystupující vrozhlasových, televizních adalších pořadech,

s)osoby, kterévykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována aukteré lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude zdůvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo čtvrté,

t)zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů,

u)osoby cestující vprostředcích veřejné dopravypo dobu nezbytně nutnou kekonzumacipotravin a pokrmů včetně nápojů,

v)snoubence vprůběhu sňatečného obřadua další osoby tomuto obřadu přítomné aosoby činící prohlášení otom, že spolu vstupují doregistrovaného partnerství,a další osoby tomuto prohlášení přítomné,

w)osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř.fotografie novomanželů, včetně společné fotografie sčleny domácnosti a dalšími blízkými osobami,

x)sportovce nebo cvičící osoby vdobě tréninku,cvičení,zápasu, soutěže apod.,

y)osobyv prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských aléčebných bazénůa saun.