1. Oficiální název:

Obec Orlické Podhůří

Dobrá Voda
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293

2. Důvod a způsob založení:

Právním základem současného postavení obce Orlické Podhůří je Ústava ČR a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Obec Orlické Podhůří je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec spravuje své záležitosti samostatně - samostatná působnost. Státní správa jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

3. Organizační struktura:

Zastupitelstvo obce Orlické Podhůří  zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. 

Viz organizační struktura.

4. Kontaktní spojení:

Sídlo: Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří
Telefon: 465 588 119
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: 59qa46f
www: www.orlickepodhuri.cz
Úřední hodiny:  
Pondělí 08:00 - 13:00
Středa

12:00 - 17:00

5. Bankovní spojení:

Případné platby můžete poukázat na č.ú.: 8721611/0100

Účet pro platby správních poplatků, místních poplatků, pronájmů pozemků a nemovitostí a ostatních plateb na účet obce. Pro tyto platby je nutno uvést správný variabilní symbol, který poplatníkům sdělí účetní obecního úřadu.

6. IČ: 00279293

7. Rozpočet:

Viz  Dokumenty - rozpočet.

8. Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace je možné podat ústně, telefonicky nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Písemná žádost je podána dnem, kdy ji město obdrželo.
Z písemné žádosti musí být zřejmé, že je určena obci, a že ji žadatel podává podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žadatel - fyzická osoba - uvede v žádosti: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu adresu bydliště, adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Žadatel - právnická osoba - uvede v žádosti: název, identifikační číslo, adresu sídla, adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

9. Příjem žádostí a dalších podání:

Žádost či stížnost, podnět, návrh nebo jiné podání lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny. Podání učiněná osobně přijímá podatelna v sídle obecního úřadu, na adrese Dobrá Voda 4, 562 01 Orlické Podhůří.

10. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:

Opravné prostředky se podávají v sídle obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, na jehož základě bylo rozhodnutí vydáno.

11. Tiskopisy:
Viz dokumenty 
- ostatní dokumenty. Zde na tomto odkazu naleznete seznam tiskopisů, které je možno stáhnout.

12. Návody na řešení nejdůležitějších životních situací:

Vybrané návody pro řešení životních situací jsou dostupné na - Portál GOV.

13. Nejdůležitější právní předpisy:

Mezi nejdůležitější právní předpisy podle nichž obec jedná a rozhoduje patří zejména:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 200/1990 sb., o přestupcích
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu.

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 100,00 Kč
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2,50 Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

15. Seznam poskytnutých informací

  Dokument Datum vložení
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 02.03.2020 18. března 2020
  Žádost o poskytnuti informací ze dne 19.08.2019 28. srpna 2019
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 08.07.2019 08.července 2019
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 12.02.2019 12. února 2019
  Žádost o poskytnutí informací zde dne 27.11.2018 27. listopadu 2018
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 01.11.2017 1. listopadu 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 08. 2017 21. srpna 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 07. 2017 24. července 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 07.2017 10. července 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 06. 2017 26. června 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 03. 2017 27. březen 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 02. 2017 27. února 2017
  Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 02. 2017 22. února 2017

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

17. Seznam organizací a organizačních složek obce:

Příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Orlické Podhůří
Kultura

Obecní knihovna v Říčkách a Rvišti

Organizační složky Jednotka sboru dobrovolných hasičů

18. Prohlášení o přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb.:

Prohlášení o přístupnosti

19. Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik