Erb obce Orlické Podhůří
webové stránky obce

Obecní úřad

OFICIÁLNÍ NÁZEV
Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obec Orlické Podhůří , Obecní úřad Orlické Podhůří

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Popis organizační struktury obce (obecního úřadu).

Starosta :   
Místostarosta  
Zastupitelstvo:   9 členné
Výbory :   finanční a kontrolní
Komise :  kulturní

                  sbor pro občanské záležitosti

 

Organizační struktura úřadu:

Starosta: Josef Novák

Místostarosta: Jiří Hudeček


Zastupitelstvo: Doubínková Helena, Exler Ivo, Faltýnek Pavel, Hudeček Jiří, Kršková Marie, Leschinger Zdeněk, Novák Josef,  Stejskalová Lenka, Šejbl Petr

Výbory:

Finanční - předseda - Kršková Marie, Nováková Ludmila, Faltýnek Pavel

Kontrolní - předseda - Stejskalová Lenka, Exler Ivo, Šejbl Petr

Komise:


Sbor pro občanské záležitosti - předseda - Doubínková Helena, Exler Ivo, Hudeček Jiří, Šejbl Petr, Stejskalová Lenka, Novák Josef, Nováková Ludmila
Kulturní - předseda -Leschinger Zdeněk, Exler Ivo, Doubínková Helena

Správa: Peterková Iva

       


KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail:

Obec Orlické Podhůří

Dobrá Voda 4, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 588 119, o.podhuri@seznam.cz

PŘÍPADNÉ PLATBY MŮŽETE POUKÁZAT
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.
Komerční banka Ústí nad Orlicí č. 8721611/0100

IČO
Identifikační číslo organizace (IČO).
00279293 

DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ).
Nejsme plátci.

ROZPOČET V TOMTO A PŘEDCHOZÍM ROCE
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
Naleznete v aktualitách.

ŽÁDOSTI O INFORMACE
Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou, faxem a e-mailem , u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou: nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.


OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek.
V sídle obecního úřadu.

FORMULÁŘE
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
V aktualitách.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

Jméno a příjmení, změny, opravy v matrice 
Uzavření manželství 
Trvalý a přechodný pobyt občana 
Kácení dřevin rostoucí mimo les 
Lovecké lístky 
Daně 
Ověřování listin, opisů a pospisů na listinách 
Zásah a zábor do mísních komunikací 
Provoz vozidel na pozemních komunikacích 
Desatero pro účasníka dopravní nehody 
Drobné stavby 
Stavbní úpravy 
Pozemkové úpravy 
Stavbní povolení pro jednoduchou stavbu 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

· · zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
· · zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 
· · zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí 
· · zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení 
· · zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
· · zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách 
· · zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách 
· · zák. č. 138/1973 Sb., o vodách 
· · zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
· · zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně 
· · zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení 
· · zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění 
· · zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 
· · zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
· · zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů 
· · zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 
· · zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství 
· · zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
· · zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
· · zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti 
· · zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii 
· · zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
· · zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
· · zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
· · zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
· · zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
· · zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 
· · zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti 
· · zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích 
· · zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 
· · nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii 
· · zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
· · vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 
· · zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
· · zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
· · zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
· · vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
· · zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
· · zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech 
· · zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
· · zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech 
· · zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech 
· · zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
· · zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech 
· · zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
· · zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html . Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku na titulní straně obce.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Sazebník úhrad za poskytování informací.

Za kopírování dokumentů:
Formát A4 černobílý jednostranně - 2,50 Kč/stranu
Formát A4 černobílý oboustranně - 4,50 Kč/stranu
Tisk formátu A4 černobílý - 4,- Kč/stranu
Za každou započatou 1 hod práce 97,- Kč
Poštovné dle platných tarifů České pošty.


 VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999SB.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

SEZNAM ORGANIZACÍ
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zřízeny obcí..

Kontakty

Pozice obce na mapě ČR

Obecní úřad
Orlické Podhůří 4
Ústí nad Orlicí, 562 01

o.podhuri@seznam.cz
Telefon: 465 588 119
Další kontakty

Kulturní akce

Kalendář akcí
POÚTSTČTSONE
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
26
27 28 29 30 31 1 2

« Předchozí měsíc březen 2017 Další měsíc »