Vedení Hasičského kroužku:

Blažek Tomáš: +420 601 590 522

Kaplan Ondřej: + 420 737 776 316 


Činnost kolektivu mladých hasičů při SDH Říčky – Orlické Podhůří

     Počátek zrodu kolektivu mladých hasičů při SDH Říčky – Orlické Podhůří je datován ke dni 3. 10. 2019. Před samotným spuštěním kroužku byl zmapován zájem ze strany dětí a to za spolupráce ZŠ a MŠ Orlické Podhůří.

      Kroužek započal v celkovém počtu 17 dětí a to z obecních částí Říčky a Rviště. Všem zúčastněným byla představena koncepce konání kroužku, jeho četnost, časový úsek, místo setkávání a předány základní informace rodičům. Podmínkou pro členství v kroužku mladých hasičů (dále jen MH) je i zařazení mezi členy sboru SDH Říčky – Orlické Podhůří a uhrazení členského příspěvku, který mimo jiné pokrývá i pojištění dětí v případě úrazu či způsobené škody.

     Již od první schůzky jsme děti seznamovali s vybavením a technikou dobrovolných hasičů a pustili jsme se do nácviku jednotlivých dovedností jako vázání uzlů, motání hadic vč. spojení mezi sebou a připojení proudnic, předávání štafetového kolíku, informace k hasicím přístrojům, rozpoznávání topografických značek, práce s mapou a buzolou, základy zdravovědy a další.

     Pro konání kroužku využíváme vnitřní prostory hasičské zbrojnice, dále sál kulturního domu v Říčkách vč. zázemí v 1. patře, asfaltové hřiště za kulturním domem a zejména travnatou plochu „ U Močidla“, kde za přijatelného počasí probíhá většina nácviků a aktivit.

     Kromě dovedností, které postupně se členy kroužku prohlubujeme a pilujeme, se vždy snažíme děti zapojit i do různých pohybových či vědomostních her a to jak individuálně, v menších skupinách či celém kolektivu.

     Pro řádné fungování kroužku jsme obdrželi jednak finanční dar od obce Orlické Podhůří a dílem jsme též čerpali finanční prostředky z dostupných dotačních projektů, díky čemuž jsme kolektiv vybavili potřebnými prostředky a vybavením (speciální savice, kratší hadice, proudnice, přetlakový ventil, džberová stříkačka, helmy, vzduchové pistole a další). Postupem času byly všem pořízeny i krásné dresy s hasičskou tématikou a s označením názvu SDH.

     S velkým ohlasem se setkaly zejména první nácviky s motorovou hasičskou stříkačkou či džberovou stříkačkou a též střelba ze vzduchovek.

     V průběhu jsme též svépomocí vyrobili překážky pro menší děti a dívky a též větší bariéru pro chlapce. V roce 2022 dojde též k dovyrobení delší kladiny, která bude moci být využívána i případnými dorostenci.

     Kromě samotných schůzek jsme se zúčastnili i plnění odznaků odbornosti a oba vedoucí kolektivu mládeže (Tomáš Blažek a Ondřej Kaplan) si již opakovaně obnovili III. stupeň odbornosti vedoucího mládeže.

     S kolektivem MH jsme se zapojili do konání projektových dnů, kdy snahou je vždy členy zapojit do aktivit i mimo SDH. Do konce r. 2021 jsme prozatím uspořádali 4 projektové dny, kdy úspěch měl zejména projektový den zaměřený na první pomoc a dále nácvik divadelního představení v kulturním domě s tématem dopravní nehody na železnici.

     Za dobu fungování kroužku jsme v části Říčky uspořádali již 2 soutěže pro kolektivy mladých hasičů i z nejbližšího okolí. Na podzim roku 2021 jsme se též zúčastnili historicky první okresní soutěže mladých hasičů v požárnické všestrannosti v Dolní Čermné.

     Samozřejmě členská základna se v čase mění, kdy v průběhu roku 2021 jsme se dostali až k hranici 23 dětí. Nicméně v případě zájmu se lze obrátit na oba vedoucí kolektivu MH.

     Snahou vedení kolektivu MH je členy jednak naučit novým dovednostem, již získané vědomosti prohloubit, zapojit se aktivně do dění a vše doplnit i pravidelnými sportovními aktivitami. Navzájem se též učíme řádné kooperaci, komunikaci, toleranci a úctě, což jsou taktéž základy pro řádné fungování kolektivu.

     Nakonec je taktéž potřeba uvést, že nás těší zájem dětí, o čemž svědčí i jejich vysoká účast a taktéž je zapotřebí na tomto místě poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují do činnosti kroužku a pomáhají s jeho realizací.

 Za SDH: Tomáš Blažek